Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Základní hygienická pravidla pro provoz školy vzhledem ke COVID-19

Kategorie: COVID-19

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny

 • při vstupu do budovy školy, učeben a tělocvičen si vydezinfikovat ruce dezinfekčním prostředkem, který je v dávkovači u vstupu,
 • v co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si důkladně 20–30 sekund umýt ruce mýdlem z dávkovače, popřípadě provést dezinfekci rukou, a následně dodržovat hygienu rukou po dobu celého pobytu ve škole,
 • v případě mytí rukou mýdlem provést osušení rukou jednorázovými papírovými ručníky, které jsou u umyvadel k dispozici (dezinfekční prostředek zajištěný školou se neotírá a nechává se na rukách zaschnout),
 • často a intenzivně větrat vnitřní prostory, a to i během vyučovacích hodin,
 • dodržovat respirační hygienu – kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce,
 • při příchodu do jídelny si důsledně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě vydesinfikují, po odebrání jídla se posadí ke stolu určenému jejich třídě/skupině.

Skupinová izolace, event. sociální distance

Zaměstnanci

 • v případě příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) patrných již před vstupem do budovy školy – nevstupovat do budovy školy, neprodleně informovat ředitele školy, kontaktovat praktického lékaře a dále se řídit jeho pokyny,
 • v případě, že se příznaky projeví až v průběhu pobytu v budově školy, neprodleně informovat ředitele školy, urychleně opustit budovu školy a kontaktovat praktického lékaře. Dále se řídit jeho pokyny

Žáci

 • při příchodu do školy se důsledně řídí pokyny zaměstnanců školy,
 • zbytečně se neshlukují, nevyhledávají kontakty s žáky jiných tříd a skupin, v době přestávek opouštějí učebnu jen v nezbytně nutných případech a zbytečně se nezdržují ve společných prostorách školy,
 • při příchodu do školní jídelny dodržují rozestupy mezi jednotlivými skupinami/třídami stanovenými dohlížejícími ped. pracovníky, po odebrání jídla u výdeje se posadí ke stolu, který je určen pro danou skupinu (u jednoho stolu nebudou sedět žáci z různých skupin/tříd,
 • po skončení výuky, po obědě, popř. po ukončení aktivit ve školní družině, klubu a kroužku v co nejkratším čase opustí budovu školy,
 • v případě příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) patrných již před vstupem do budovy školy – nevstupovat do budovy školy, neprodleně informovat svého rodiče, který bude informovat třídního učitele, kontaktovat praktického lékaře a dále se řídit jeho pokyny,
 • v případě, že se příznaky projeví až v průběhu pobytu v budově školy, neprodleně informovat svého třídního učitele a dále se řídit jeho pokyny,

Ochrana úst a nosu

 • ochrana úst a nosu bude řešena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví,
 • v případě izolace žáka z důvodu příznaků infekčního onemocnění roušku poskytne škola.

Tato pravidla nabývají účinnosti od 1. 9. 2020.
Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy