Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Kontakty

telefon do jídelny: 732 886 598 ( v době přestavby kina nefunkční 499 859 967 )

e-mail: jidelna@zsmltu.cz

Jídelna s dětmi z družiny

Jídelníček

Aktuální jídelníček (na strava.cz)

Vnitřní řád školní jídelny

Vyplývá ze:

 • zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 463/2011Sb.
 • vyhlášky č. 84/2005 Sb. o závodním stravování, v platném znění
 • platných hygienických aj. předpisů k provozu stravovacího zařízení a výrobě potravin 

Školní jídelna Základní školy Mládežnická 536, Trutnov 4 zajišťuje stravování pro:

 • žáky školy
 • zaměstnance školy
 • studenty SPŠ a SOU
 • mimořádné stravování (akce)
 • cizí strávníky  

Ceny obědů

 • 3 – 6 let: 26,- Kč
 • 7 – 10 let: 28,- Kč (nedotovaná cena 79,- Kč)
 • 11 – 14 let: 32,- Kč (nedotovaná cena 83,- Kč)
 • 15 a více let: 36,- Kč (nedotovaná cena 87,- Kč)
 • zaměstnanci: 39,- Kč (nedotovaná cena 91,- Kč)
 • cizí strávníci: 91,- Kč včetně DPH nebo 98,- Kč v jednorázovém obalu

Cena žákovského oběda je stanovena podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha 2, ve znění vyhlášky 463/2011 Sb..

Obědy se vydávají od 10,45 do 14 hodin pro žáky ve škole, do nádob od 10,30 do 11,15 – výdej u tělocvičen, později není možné z provozních a hygienických důvodů. 

Přihlášení žáků

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři školní jídelny. Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou dobu školní docházky.

Přihlášení platí na dny školní docházky.

První den zakoupí za 120,- čip, který používá k prokázání nároku na stravu. Při ztrátě či likvidaci čipu je vydán nový čip za 120,- Kč.

V době prázdnin, ředitelského volna atp. jsou obědy odhlášeny a dítě nemá nárok na zlevněné obědy (fin. norma) podle vyhlášky 107/2005 Sb., §4, odst. 2 v platném znění. Pokud není dítě v družině či klubu, mohou rodiče osobně nebo telefonicky přihlásit dítě na obědy za plnou cenu.

Kategorie žákovského oběda je stanovena dle věku dosaženém v daném školním roce (1.9. – 31.8.)

Přihlášení strávníků zaměstnanců

Zaměstnanci se přihlásí v kanceláři školní jídelny.

Obdrží čip.

Přihlášení platí na dny školního vyučování, o prázdninách a ředitelském dni si obědy zaměstnanci přihlašují individuálně.

Nárok na oběd za sníženou cenu mají, pokud odpracují min. 3 hodiny/den

Přihlášení cizích strávníků

Osobně se strávník dostaví k pokladně školní jídelny, kde si zakoupí čip.

Přihlašování  a odhlašování obědů si provádí každý strávník dle zájmu a potřeby sám.

Odhlášení žáků

Odhlášení a výběr druhu obědů lze telefonicky, osobně do 13 hod. den předem, e-mailem: jidelna@zsmltu.cz, internetem do 13 hodin pracovní den předem, pouze při náhlém onemocnění je možné oběd odhlásit do 7 hodin ráno na tel. 499 859 967 (na tomto čísle je i záznamník)

Odhlásit obědy lze i prostřednictvím internetu (pro tuto možnost je nutné se spojit s kanceláří ŠJ)

V případě nemoci si v první den nemoci mohou rodiče oběd vyzvednout za sníženou cenu (fin. norma). V další dny nemoci si mohou rodiče obědy odebírat, ale za plnou cenu jako cizí strávníci

Při neodhlášení, neodebrání i odebrání oběda v době nemoci (od druhého dne nemoci) jsme povinni doúčtovat osobní, věcné náklady a DPH za přihlášené a neodebrané obědy (neoprávněně přihlášené obědy). Po kontrole přihlášených obědů podle přehledu absence, budou neoprávněně odebrané obědy odhlášeny za sníženou cenu a přihlášeny za cenu finanční normy,  zvýšené o věcné, osobní náklady, zisk + 15 % DPH. 

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Odhlášení zaměstnanců

Telefonicky nebo po internetu lze odhlásit oběd do 7 hodin toho dne.

Pokud si zaměstnanec neodhlásí oběd a neodpracuje min. 3 hodiny, zaplatí oběd v plné ceně.

Zaměstnanec je povinen si v době nemoci, studijního volna, prázdnin, služební cesty atp. odhlásit obědy za sníženou cenu. Pokud tak neučiní, zaplatí plnou cenu oběda.

Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Odhlášení obědů lze telefonicky, osobně do 13 hod. den předem, e-mailem: jidelna@zsmltu.cz, internetem do 13 hodin pracovní den předem, v případě onemocnění do 7 hodin ráno na telefonu 499 859 967

Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada

Výběr stravy

výběr druhu jídla z denní nabídky se provádí nejpozději den předem do 13,00 h, a to jedním z následujících způsobů:

 • přes objednací box umístěný v prostorách školy (pavilon A, pavilon B1)
 • on-line přes internet – nutné požádat vedoucí školní jídelny o přidělení přihlašovacích údajů (jméno a heslo)
 •  osobně u pokladny ve školní jídelně                                

Výběr jídel přes objednací box a on-line je možný až na měsíc předem. V případě objednání stavy on-line přes internet obdrží strávníci mailem přehled o provedené objednávce, na požádání mohou zákonní zástupci žáků obdržet přehled o odebrání stravy jejich dítěte za uplynulé období. Po sdělení mailové adresy rodiči v kanceláři ŠJ je jim zasílána informační zpráva o pohybu na účtu strávníka.

Dietní stravování

Od 1. 5. 2017 připravíme bezlepkové obědy pro strávníky s nesnášenlivostí lepku, nikoliv pro alergiky na lepek. Při přihlášení strávníka je toto omezení nutné doložit potvrzením odborného lékaře, které přiložíte k odevzdávané přihlášce ke stravování ve školní jídelně.

Odhlášení dietního oběda je možné den předem do 13 hodin.

Bezlepkový oběd je na jídelním lístku napsán jako 4. druh jídla, je pevně dán bez možnosti dalšího výběru. Cena oběda je stanovena:

 • 6 10 let: 30,- Kč
 • 11 až 14 let: 34,- Kč
 • 15 a více let: 38,- Kč
 • dospělý: 41,- Kč
 • cizí strávník: 94,- Kč

I takto připravovaný oběd musí být plnohodnotný a splňovat spotřební koš, proto bude obsahovat sledované komodity (maso, ryby, luštěniny, brambory, mléko, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, cukr a tuky) nutné pro plnění spotřebního koše. 

Platby za stravné – žáci

Stravu lze platit z účtu u kterékoliv banky nebo složenkou (č. účtu školy 31625601/0100, VS žáka je přidělen při zápisu do ŠJ a je neměnný po celou dobu docházky).

Při platbě z banky se stravné platí dopředu (15. na další měsíc).

Odhlášené obědy z předchozího měsíce jsou odečteny.

Srážku provádí ŠJ hromadným příkazem, nelze tedy inkasovat jednotlivé platby (doinkasovávat nezaplacené stravné). Při nezaplacení stravného tímto inkasem, bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení stravného.

Vyúčtování přeplatků se provádí průběžně celý školní rok.

Při platbě složenkou se stravné platí dopředu, obědy jsou přihlášeny až na základě výpisu České pošty.

Odhlášené obědy se projeví na složence na další měsíc.

Vyúčtování přeplatků se provádí až při ukončení stravování (9. třída, ukončení školní docházky)

Platby za stravné – zaměstnanci

Platba za obědy se provádí předem

Provádí se srážkou ze mzdy

Odhlášené obědy z min. měsíce jsou odečteny

Platby za stravné – cizí strávníci

Cizí strávníci si stravné hradí hotově, fakturou, z účtu.

 • Hotově platící strávníci provedou úhradu ihned.
 • Fakturou platící strávníci uhradí fakturu podle smlouvy.
 • Z účtu platící strávníci platí dopředu k 15. na další měsíc hromadným inkasem.

Při nezaplacení stravy je strávník vyzván k úhradě, a pokud nezaplatí je vyloučen ze stravování.

Práva a povinnosti strávníků

Každý zaevidovaný strávník (dítě, žák, pedagog, zaměstnanec školy, cizí strávník) má právo:

 • na stravování v jídelně,
 • na kvalitní a vyváženou stravu.

Pokud strávník závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze stravování vyloučen.

Strávník (dítě, žák, pedagog, zaměstnanec školy, cizí strávník) má povinnost:

 • dodržovat vnitřní řád (žáci též školní řád) a příslušné instrukce zaměstnanců školní jídelny,
 • chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování,
 • řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížejícího pedagoga, vedoucí kuchařky,
 • při čekání na jídlo zachovávat pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování
 • zamezovat plýtvání s potravinami, nepohazovat potraviny po jídelně či výdejně ani v okolí školy,
 • při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád,
 • strávníci musí umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně časného odchodu z jídelny,
 • jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě,
 • oznámit všechny změny neprodleně paní vedoucí (telefonní čísla, email, číslo účtu).

Práva a povinnosti zákonných zástupců

 • mají právo být informováni o jídelním lístku,
 • mají právo na informace o změnách (ceny obědů, omezení výdejní doby),
 • mají povinnost sdělit všechny změny důležité pro ŠJ (odhlášení ze stravování, změnu účtu pro placení obědů, změnu telefonního čísla či e-mailu).

Zacházení s majetkem školského zařízení

Dítě, žák má právo užívat zařízení školy, je přitom povinný řídit se pokyny pedagogických pracovníků a jiných oprávněných osob.

Nakládání s majetkem:

 • strávníci nepoškozují vybavení školní jídelny,
 • strávníci neničí příbory a nádobí – zakázáno je zejména ohýbání příborů,
 • je zakázáno vynášet příbory a nádobí,
 • po ukončení jídla strávník odevzdá všechno nádobí a příbory na určené místo.

Ostatní

Hmotnost porce odpovídá stanoveným normám, dle stanovených koeficientů.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Vždy je k hlavnímu jídlu podávána pitná voda.

Jídelní lístek může být z technických důvodů pozměněn.

Velikost a kvalita stravy je určena vnitřním předpisem, recepturami pro školní stravování a vlastními recepturami

Velikost porcí lze reklamovat u vedoucí školní jídelny a to v okamžiku, kdy byla porce převzata od výdejního pultu. Žáci mohou velikost porce reklamovat prostřednictvím dozorujícího pedagoga. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Kvalitu pokrmu lze reklamovat u vedoucí školní jídelny a to v okamžiku zjištění. Pokrm je určen k okamžité spotřebě.

Reklamaci je třeba provést osobně, žáci prostřednictvím dozorujícího pedagoga.

Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním. Opakované nevhodné a drzé chování může být důvodem k vyloučení ze stravování.

Strávníci jsou povinni nosit s sebou doklad o zaplacení (čip), v případě zapomenutí tohoto dokladu bude oběd vydán jen v nejnutnějších případech, po ukončení výdeje žákům, kteří tento doklad mají.

Vstup do varny je upraven provozním řádem kuchyně a sanitačním řádem

Na zhotovení diety k jednotlivým zdravotním omezením není právní nárok, jídelna připravuje stravu při intoleranci lepku. Nabízíme možnost donesení vámi připravené dietní stravy v řádně označené nádobě a ohřátí v MW troubě.

Výdej do nádob je prováděn časově odděleně od výdeje obědů na talíř dětským strávníkům.

Cizí strávníci jsou povinni toto oddělení dodržovat a řídit se výdejní dobou. 

V Trutnově 1. 9. 2023

Vedoucí školní jídelny: Dvořáková Lenka                                            

Ředitel školy: Mgr. Michal Strnad

Alergeny

Co jsou to alergeny v potravinách?

Různé druhy alergií postihují až 30 % populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní. Alergeny jsou přirozeně vyskytující se látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů (viz plakát níže), které podléhají legislativnímu značení.

Plakát - seznam alergenů publikovaný ve směrnici 1169/2011 EU

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat.

Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvoleno číselné označení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.