Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Datum zápisu: 1.–16.4.2021

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

vzhledem ke stávající epidemiologické situaci předpokládáme, že zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne online formou. Níže uvádíme podrobné aktuální informace k online zápisu do 1. tříd na naší škole. Prosíme, pečlivě si je přečtěte a řiďte se jimi.

Pokud by situace dovolila, aby zápis do 1. tříd proběhl prezenční formou, budeme Vás včas předem informovat na našich webových stránkách.

Banner pro zápis online

Organizace zápisu do 1. tříd

 • zápis proběhne v termínu od 1.4. do 16.4.2021,
 • bez osobní přítomnosti dětí ve škole,
 • bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Prosíme, primárně využijte pro podání žádosti o přijetí „Online zápis do školy“ na našich webových stránkách.

Postup online zápisu

Banner pro zápis online
 1. Na webových stánkách naší školy klikněte na odkaz „Zapsat dítě online“.
 2. Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů.

Na záložce „Dítě č. 2“ můžete případně pokračovat zápisem Vašeho dalšího dítěte (sourozence).

V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

 1. Dokončete registraci.
 2. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí k povinné školní docházce ve formátu PDF a registrační číslo uchazeče (přidělené Vašemu dítěti).
 3. Budeme rádi, když do žádosti doplníte i údaje, které nebyly součástí elektronického formuláře (zvlášť zdravotní stav dítěte a dovednosti, zda budete žádat o zařazení do školní družiny, atd.).
 4. Máte-li zvláštní požadavek na to, se kterým spolužákem by Vaše dítě bylo rádo ve třídě, napište jej do kolonky Poznámky/přání ve Volitelných položkách (prosíme, uveďte max. 1 požadavek).
 5. Žádost doručte do školy, a to některým z následujících způsobů:
  • datovou schránkou -> datová schránka školy: zmj4xpg,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) ->   e-mail školy: mladeznicka@zsmltu.cz,
  • vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,
  • vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy: ZŠ, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4.

Alternativní postup k online zápisu

Pokud nemůžete podat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce elektronicky, bude pro vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

 1. Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin: pondělí – čtvrtek 8.00-15.00 h.
 2. Zazvoňte na zvonek označený „Kancelář“.
 3. Budete vpuštěni za první dveře školy, kde bude na stolku připravena vytištěná žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, propiska a obálka.
 4. Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje, zdravotní stav dítěte a dovednosti, zda budete žádat o zařazení do školní družiny, atd.), vložte do obálky a vhoďte do schránky na budově školy (vedle hlavního vchodu).

V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

Jak postupovat po zápisu

Na základě podané žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce Vám následně zašleme na Vámi uvedený e-mail informace, jakým způsobem můžete do doby zahájení povinné školní docházky pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji. Těm z Vás, kteří nepodají žádost elektronicky, zašleme také přidělené registrační číslo. Zároveň Vám na tento e-mail pošleme pozvánku na osobní setkání u nás ve škole (pokud to epidemiologická situace dovolí).

Kritéria přijetí

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/22 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

Věk dítěte

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/22 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2015. Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí).

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2021/22 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 9. – 31. 12. 2015 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.zsmltu.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 6. 5. 2021.

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 5. 5. 2021 v době od 8.00 do 10.00 hodin, v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Odklad školní docházky

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, prosíme, aby žádost odevzdali základní škole nejpozději do 30. 4. 2021, a to včetně těchto příloh:

 • ­­­­­­doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení,
 • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na základě těchto dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

Jak postupovat v případě žádosti o odklad školní docházky:

Banner pro zápis online
 1. Na webových stánkách naší školy klikněte na odkaz „Zapsat dítě online“.
 2. Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů. Zároveň ve formuláři uveďte, že žádáte o odklad povinné školní docházky (zatržítko – Budeme pro dítě žádat odklad).

V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

 1. Dokončete registraci.
 2. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o odklad povinné školní docházky ve formátu pdf a registrační číslo uchazeče (přidělené Vašemu dítěti).
 3. V žádosti prosím doplňte místo trvalého pobytu, adresu pro doručování a své datum narození.
 4. Žádost doručte do školy (včetně příloh), a to některým z následujících způsobů:
  • datovou schránkou -> datová schránka školy: zmj4xpg,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) ->   e-mail školy: mladeznicka@zsmltu.cz,
  • vytiskněte, napište datum, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,
  • vytiskněte, napište datum, podepište a odešlete poštou na adresu školy: ZŠ, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 4.

Pokud nemůžete podat žádost o odklad školní docházky elektronicky, bude pro vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

 1. Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin: pondělí – čtvrtek 8.00-15.00 h.
 2. Zazvoňte na zvonek označený „Kancelář“.
 3. Budete vpuštěni za první dveře školy, kde bude na stolku připravena vytištěná žádost o odklad školní docházky, propiska a obálka.
 4. Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje), vložte včetně obou příloh (viz výše) do obálky a vhoďte do schránky na budově školy (vedle hlavního vchodu).

Doplňující informace

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Michala Strnada na e-mail: michal.strnad@zsmltu.cz, ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohl telefonicky kontaktovat a informovat.

Máme upřímnou radost z toho, že pro své dítě chcete zvolit právě naši základní školu. Doufáme, že s naší prací budete spokojeni a že společnými silami se nám podaří připravit Vaše dítě co nejlépe pro život.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se, až se budeme moci osobně setkat s Vámi a Vašimi dětmi.

Školský obvod Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536 tvoří:

 • Akátová, Horní Staré Město
 • Alpská, Horní Staré Město
 • Anenská, Dolní Staré Město, Dolní Předměstí
 • Bratrství, Horní Staré Město
 • Březová, Dolní Staré Město
 • Dlouhá, Horní Staré Město
 • Družstevní, Dolní Staré Město
 • Etrichova, Horní Staré Město
 • Fialková, Horní Staré Město
 • Hornoměstská (bez č.p.), Dolní Předměstí
 • Horská (č.p.: 9, 10, 29, 30, 33, 35, 39, 40, 43, 47, 49, 51, 52, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 92, 93, 98, 116, 123, 131, 135, 136, 138, 142, 144, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 181, 187, 189, 194, 199, 203, 204, 207, 211, 214, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 238, 239, 240, 241, 247, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 269, 280, 282, 284, 285, 296, 306, 311, 315, 317, 329, 336, 351, 355, 356, 357, 424, 425, 480, 571, 641, 647, 658, 659, 660, 668, 676, 681, 687, 689, 690, 696),
 • Dolní Staré Město, Horní Staré Město
 • Chrpová, Horní Staré Město
 • K Bělidlu, Horní Staré Město
 • K Domkům, Horní Staré Město
 • K Náhonu, Dolní Staré Město
 • K Pěti bukům, Horní Staré Město
 • K Silnici, Horní Staré Město
 • K Úpě, Dolní Staré Město
 • Kalnovodská, Horní Staré Město
 • Kamenická, Horní Staré Město
 • Karpatská, Horní Staré Město
 • Ke Stanici, Horní Staré Město
 • Ke Statku, Horní Staré Město
 • Koncová, Horní Staré Město
 • Kopeček, Horní Staré Město
 • Kopretinová, Horní Staré Město
 • Krkonošská (č.p.: 565, 566, 567), Dolní Staré Město
 • Lísková, Dolní Staré Město
 • Lomená, Dolní Staré Město
 • Májová, Horní Staré Město
 • Mírová, Horní Staré Město
 • Mládežnická, Horní Staré Město
 • Mladobucká, Horní Staré Město
 • Modřínová, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město
 • Moravská, Horní Staré Město
 • Na Bělidle, Horní Staré Město
 • Na Besedě, Dolní Staré Město
 • Na Dílech, Dolní Staré Město
 • Na Dvorkách, Horní Staré Město
 • Na Konečné, Horní Staré Město
 • Na Odbočce, Horní Staré Město
 • Na Přebytku, Dolní Staré Město
 • Na Terase, Horní Staré Město
 • Nábřežní, Dolní Staré Město, Horní Staré Město
 • Nad Jezem, Horní Staré Město
 • Nepřímá, Horní Staré Město
 • Obchodní (bez č.p.), Horní Předměstí, Dolní Staré Město
 • Pampelišková, Horní Staré Město
 • Petrklíčová, Horní Staré Město
 • Pod Kopečkem, Horní Staré Město
 • Pod Svahem, Horní Staré Město
 • Pomněnková, Horní Staré Město
 • Pražského povstání, Horní Staré Město
 • Přátelství, Horní Staré Město
 • Přespolní, Dolní Staré Město, Horní Staré Město
 • Příkrá, Horní Staré Město
 • Přímá, Horní Staré Město
 • Rozmarýnová, Horní Staré Město
 • Rýchorská, Horní Staré Město
 • Sasanková, Horní Staré Město
 • Slovenská, Horní Staré Město
 • Sněženková, Horní Staré Město
 • Souběžná, Dolní Staré Město, Horní Staré Město
 • Spojovací (č.p.: 53, 55, 56, 61), Dolní Staré Město
 • Svobodská, Horní Staré Město
 • Svornosti, Horní Staré Město
 • Šeříková, Horní Staré Město
 • Šípková, Horní Staré Město
 • Tatranská, Horní Staré Město
 • Tichá, Horní Staré Město
 • Tisová (bez č.p.), Dolní Předměstí
 • Topolová, Dolní Staré Město
 • Tovární, Horní Staré Město
 • Trnková, Horní Staré Město
 • U Hřbitova, Horní Staré Město
 • U Hřiště, Horní Staré Město
 • U Hřiště I, Horní Staré Město
 • U Přádelny, Horní Staré Město
 • U Zastávky, Horní Staré Město
 • Úpská, Horní Staré Město
 • V Alejce (bez č.p.), Dolní Staré Město
 • V Kolonkách, Horní Staré Město
 • V Údolíčku, Horní Staré Město
 • Veselého, Dolní Staré Město
 • Vlčická, Horní Staré Město
 • Za Komínem, Horní Staré Město
 • Za Úpou, Dolní Staré Město
 • Zahradní, Dolní Staré Město
 • Zvonková, Horní Staré Město
 • Babí – celá část města

K plnění povinné školní docházky na naší škole se mohou přihlásit i děti z jiných školských obvodů.