Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Grant od O2 Chytrá škola


Národní plán obnovy – digitální technologie

Národní plán obnovy (dále jen NPO) je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace školy jsme obdrželi další finanční prostředky současně na dva účely:

a) na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí

b) na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti

V rámci realizace investice Národního plánu obnovy č. 3.2.3 – Doučování žáků škol se škola v kalendářním roce 2022 a 2023 zapojila do individuálního nebo skupinového doučování žáků, na které obdržela účelovou finanční dotaci.

Peníze školám „Škola 21. století“

Naše škola je v období od 1.9.2010 do 28.2.2013 zapojena do projektu EU Peníze školám. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci programu OPVK.

Partneři projektu EU peníze školám

Název projektu: „Škola 21. století“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0082

Výše podpory: 2 546 793,- Kč

Částka bude využita na realizaci programu primární prevence s cílem zlepšit sociální klima na škole, na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti, k rozvoji výuky cizích jazyků, matematické gramotnosti, finanční gramotnosti, ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, přírodních věd a na další vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění inovativních forem a metod výuky.

V rámci projektu učitelé vytvoří 756 učebních materiálů, které budou uloženy na sdíleném disku a budou k dispozici všem pracovníkům školy. Na požádání budou poskytnuty ostatním pedagogickým pracovníkům základních škol České republiky.

Šablony

Od 1. 10. 2016 realizuje Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Celková doba realizace projektu je 24 měsíců a datum ukončení fyzické realizace projektu je 30. 9. 2018.

logo EU OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT

Název projektu: Šablony ZŠ Mládežnická Trutnov

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003139

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I – MRR a výzva č. 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I – VRR

Výše podpory: 1.371.402,- Kč

Projekt je realizován v těchto oblastech:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Aktivita bude realizována minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců.

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3 žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami.

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.

Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními zařízeními.

Aktivita bude realizována po dobu minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců prostřednictvím přímé práce speciálního pedagoga v základní škole.

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas.

Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. Program podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření.

Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou v rozsahu minimálně 8 hodin.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

V období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut. Klubové schůzky se konají zpravidla jedenkrát týdně. Na přípravu a následnou reflexi každé schůzky je určena časová dotace 2,5 hodiny.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování tří žáků ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga, či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování

Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut 5 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka.

Popis projektu Šablony ZŠ Mládežnická Trutnov (PDF)

Šablony II

Od 1. 10. 2018 realizuje Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Celková doba realizace projektu je 24 měsíců a datum ukončení fyzické realizace projektu je 30. 9. 2020.

logo EU OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT

Název projektu: Šablony II ZŠ Mládežnická Trutnov

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009832

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II mimo hlavní město Praha

Výše podpory: 2.060.699,- Kč

Zaměření projektu:

 • Personální podpora
 • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • Společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků
 • Podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT
 • Spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků
 • Spolupráce s veřejností

Projekt je realizován v těchto oblastech:

 • Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
 • Zapojení ICT technika do výuky ZŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 64 hodin/64 týdnů
 • Klub pro žáky ZŠ čtenářský klub
 • Klub pro žáky ZŠ klub zábavné logiky a deskových her
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole
 • Školní speciální pedagog personální podpora ZŠ
 • Projektový den mimo školu
 • Komunitně osvětové setkání
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ DVPP v rozsahu 8 hodin čtenářská gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ DVPP v rozsahu 8 hodin matematická gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ DVPP v rozsahu 8 hodin osobnostně sociální rozvoj
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ DVPP v rozsahu 8 hodin inkluze
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ DVPP v rozsahu 8 hodin polytechnické vzdělávání
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ DVPP v rozsahu 8 hodin ICT
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ čtenářská gramotnost
 • Projektový den v ŠD/ŠK
 • Speciální pedagog personální podpora ŠD/ŠK
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK DVPP v rozsahu 8 hodin čtenářská gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK DVPP v rozsahu 8 hodin inkluze
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK DVPP v rozsahu 8 hodin polytechnické vzdělávání
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK DVPP v rozsahu 8 hodin ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK DVPP v rozsahu 8 hodin kulturní povědomí a vyjádření
 • Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK

Popis projektu Šablony II ZŠ Mládežnická Trutnov (PDF)

Šablony III

Od 1. 2. 2021 realizuje Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Celková doba realizace projektu je 24 měsíců a datum ukončení fyzické realizace projektu je 31. 1. 2023.

logo EU OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT

Název projektu: Šablony III ZŠ Mládežnická Trutnov

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019236

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP

Výše podpory: 972 706,- Kč

Zaměření projektu:

 • personální podpora
 • osobnostně profesní rozvoj
  pedagogů
 • společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků
 • podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit
 • aktivity rozvíjející ICT
 • spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků
 • spolupráce s veřejností

  Projekt je realizován v těchto oblastech:
 • Klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve výuce
 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení
  prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

DVPP

Hlavním cílem projektu je komplexně podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ Trutnov – Mládežnická prostřednictvím 11 prezenčních kurzů, které svým obsahem a tématy přímo reagují na jejich zjištěné vzdělávací potřeby.

Partneři projektu EU peníze školám

Kurzy budou zajištěny dodavatelsky a organizovány v rámci 3 klíčových aktivit (KA):

 • KA č. 1: Profesní rozvoj v oblasti psychohygieny, předcházení syndromu vyhoření a problematiky zvládání kázně dětí a žáků v průběhu celého procesu výuky.
 • KA č. 2: Profesní rozvoj v oblasti cizích jazyků (AJ).
 • KA č. 3: Profesní rozvoj pro využívání ICT ve výuce

Celý projekt potrvá od 1.9.2012 do 31.10.2013 a bude realizován bez partnera.

Výsledek výběrového řízení na dodávku vzdělávacích kurzů (PDF)

Výsledek výběrového řízení na dodávku ICT techniky (PDF)

IROP

loga IROP a MMR

Název projektu: „Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ“

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003836

Náklady: 12,5 milionu korun

Realizováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), díky velké vstřícnosti zřizovatele – města Trutnova.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší modernizaci původních školních dílen na 4 nové speciální učebny Klasická dílna, Projekční studio s robotikou a Strojová dílna, 3D tisk. Kompletní vyřešení bezbariérovosti školy a její vnitřní konektivity. Úprava venkovních prostor v okolí školy.

Jedná se o unikátní projekt modernizace školních dílen, jehož cílem je snaha podporovat popularizaci techniky a polytechnického vzdělávání, podněcovat kreativní myšlení žáků k řešení problémových úloh, vytvářet návyky pro práci v týmu, rozvíjet komunikační dovednosti a vše potřebné pro jejich úspěšnost ve škole i mimo ni. Projekt zároveň posílí mezipředmětové vztahy (matematika, fyzika, informatika, volba povolání, člověk a svět práce, cizí jazyky) a zvýší zájem našich žáků o následné studium technických a řemeslných oborů.

V rámci projektu byly realizovány stavební úpravy, které vedly k účelnějšímu a efektivnějšímu využití prostor dílen, např. skleněné průhledy mezi dílnami, nové barevně odlišené podlahy, nová elektroinstalace a nadstandardní řešení vnitřní konektivity, které umožní maximálně využít veškeré digitální technologie. Zároveň byla vyřešena bezbariérovost hlavního vchodu do budovy školy, ale i ve vnitřních prostorách, byly vybudovány bezbariérové toalety. Došlo k úpravě venkovních
prostor, které bezprostředně navazují na prostory dílen a vzniklo nové oddychové, relaxační místo, které slouží zároveň jako venkovní učebna.

Čtyři moderní dílny jsou vybaveny počítači, iPady, 3D tiskárnami a 3D
skenerem, roboty, interaktivními projektory a vizualizéry, pracovními stoly, ponky se svěráky a novým nářadím, soustruhem a školními frézkami. V sekci zaměřené na robotiku jsou pro žáky připraveni miniaturní ozoboti, roboti Dash&Dot, mBoti, letka malých programovatelných dronů, stavebnice SAM Labs a Lego Mindstorms EV3, elektronická platforma Arduino, pro přírodovědné předměty senzory a čidla Pasco.

Do dílen můžete nahlédnout ve školní fotogalerii Slavnostní otevření polytechnických učeben, nebo se přijít podívat osobně. Jste zváni.

Veřejně prospěšné práce

loga EU OPZ a ÚP ČR

Název projektu: Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Projekt je realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost, financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V rámci projektu jsou v letech 20152018 vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) na ZŠ Trutnov, Mládežnická 536.

V období 1.1.2018 do 31.12.2018 byla na Základní škole, Trutnov, Mládežnická, v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP částkou 145.754,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 118.787,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 26.967,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně v obci, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí obce a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí obecního rozpočtu.

Popis projektu Veřejně prospěšné práce (PDF)

DigiTU DigiTAM

logo EU OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT

Název projektu: DigiTU – DigiTAM

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012322

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Šíření příkladů dobré praxe škol mezi vzorovou školou a zapojenými školami v oblasti rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků se zaměřením na STEM, BYOD, 1:1, robotiku a programování a implementaci digitálního vzdělávání napříč ŠVP.

Publicita projektu DigiTU – DigiTAM (PDF)

Školní sportovní projekty

Odznak všestrannosti

logo Odznak všestrannosti Sazka olympijský víceboj

U Odznaku všestrannosti musí děti splnit 10 z 12 disciplín:

 1. Sprint 60 m
 2. Skok daleký z rozběhu
 3. Hod 2 kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad
 4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut
 5. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut
 6. Trojskok snožmo z místa
 7. Kliky po dobu 2 minut
 8. Leh-sedy
 9. Hod míčkem
  • Běh na 1 000 m
  • Dribling s basketbalovým míčem po dobu 2 minut
  • Plavání po dobu 2 minut

Za výsledky v jednotlivých disciplínách získají body a podle dosaženého počtu obdrží bronzový, stříbrný, zlatý nebo dokonce diamantový odznak. Pro žáky, kteří nedosáhnou na bronzový odznak, bude připravený účastnický diplom.

Odznaky všestrannosti pro účastníky víceboje

Odznak všestrannosti je doporučen pro žáky druhého stupně, ale opět je na učiteli, jestli zapojí i mladší žáky. Škola může mít všechny žáky zapojené jak do Olympijského diplomu, tak do Odznaku všestrannosti.

Sazka Olympijský víceboj

Sazka Olympijský víceboj je společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Jedinečný projekt je určený všem dětem ze základních škol a nižších stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Proto je také největším sportovním projektem v České republice, do kterého se v minulém ročníku zapojilo přes 150 tisíc dětí. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený životní styl.

logo Sazka olympijský víceboj

Sazka Olympijský víceboj se skládá ze 2 částí. V rámci Olympijského diplomu absolvují děti pod vedením svého učitele v průběhu školního roku při hodinách tělocviku 8 disciplín:

 1. Hluboký předklon
 2. T-běh
 3. Zkrácené sedy-lehy
 4. Postoj čápa
 5. Sprint 60 m
 6. Běh na 500 m (1. stupeň) / Běh na 1000 m (2. stupeň)
 7. Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň)
 8. Hod basketbalovým míčem

Na základě výsledků pak dostanou na konci školního roku diplom, který jim prozradí, jaké jsou jejich pohybové předpoklady a ve kterých sportech by měly být šikovné. Navíc jim poradíme, kde v okolí školy mají sportovní kluby, kam by se mohly přihlásit a provozovat doporučené sporty.

Olympijský diplom je určen hlavně pro první stupeň, ale záleží jen na učiteli, jestli zapojí i starší žáky a otestuje také jejich schopnosti.

ČEPS Cup

logo ČEPS cup

V uplynulé sezoně se do turnaje přihlásilo bezmála 1200 týmů z celé České republiky. A to jak chlapecká, tak i dívčí družstva. Krom herní vášně a radosti z florbalu je však od letoška bude spojovat ještě jedna skutečnost. Mílovými kroky se blíží nová florbalová sezona. A s ní i tradiční florbalový turnaj pro základní školy, respektive jejich první stupeň. Stejně jako v loňské sezoně pod názvem ČEPS cup, který navazuje na úspěšný Pohár základních škol.

ČEPS Cup – projekt ve florbale pro základní školy

Škola v pohybu

logo projektu Škola v pohybu

Projekt je zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin tělesné výchovy a pohybových kroužků v mateřských a základních školách.

Oficiální stránky projektu Škola v pohybu

Fotbalová asociace České republiky

logo Fotbalové asociace ČR

Fotbalová asociace České republiky nabízí jednorázové návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat učitele novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizací hodin, zároveň školy mohou získat i dárek od FAČR v podobě materiálního vybavení, a to fotbalové míče č.3, molitanové míče č.1, rozlišovací trika, lano, branky a vytyčovací mety.

McDonald’s Cup

logo McDonald's Cup

Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol.

Letos se koná 22. ročník. Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6–11 let.

McDonald’s Cup se hraje na téměř 4 tisících základních školách České republiky a stále se zapojují další.

Chceš-li se zúčastnit této výjimečné fotbalové soutěže, přihlas se na své základní škole u třídního učitele nebo u učitele tělocviku.

Facebookové stránky projektu McDonald’s Cup

Oficiální stránky McDonald’s Cupu

Minivolejbal v barvách

logo Mini Volejbal

Minivolejbal, celým názvem přesněji Barevný minivolejbal, či Minivolejbal v barvách. Výrazem Minivolejbal označujeme variaci šestkového volejbalu, který umožňuje dětem mladšího školního věku se variantě tohoto sportu též věnovat.

Minivolejbal je určen pro děti prvního stupně základní školy. Jednotlivé barvy určují stupeň pokročilosti a náročnosti každé z variant minivolejbalu.

Oficiální stránky projektu Minivolejbal v barvách