Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Tým ŠPP je tvořen:

Výchovný poradce zároveň koordinuje spolupráci s dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC apod.).

K hlavním cílům ŠPP patří:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole, zlepšování klimatu školy
 • včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivců a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování
 • prohloubení spolupráce a komunikace školy se zákonnými zástupci
 • kariérové poradenství

Výchovný poradce

ing. Lidmila Kuříková

Kontakty:

E-mail: lidmila.kurikova@zsmltu.cz
Telefon: 499 859 991

Konzultační hodiny:

 • konzultační hodiny: Čt 12:15 – 13:15, případně jindy po domluvě

Oblasti působení výchovného poradce

 • koordinuje činnost školního poradenského pracoviště a spolupráci třídních učitelů s metodiky prevence a školním speciálním pedagogem
 • řeší problémy žáků – školní neúspěchy, kázeňské problémy, neomluvené absence, konfliktní situace ve vztahu žák – žák, učitel – žák, obtížné životní situace, účastní se výchovných komisí
 • nabízí poradenství rodičům při výchově dětí
 • pomáhá při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vč. nadaných, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků
 • spolupracuje při tvorbě a vyhodnocování Plánů pedagogické podpory a Individuálních vzdělávacích plánů
 • vede dokumentaci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě  žáků
 • poskytuje metodickou, poradenskou a informační činnost všem pedagogickým pracovníkům
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a dalšími subjekty

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY – JARO 2024

Všeobecné informace o přijímacím řízení platná od 1. ledna 2024 – PDF dokument ke stažení

Důležité kontakty 

Školní metodik prevence

Ing. Ilona Kutová

Konzultační hodiny: pondělí 7:15 – 8:15, V případě aktuální potřeby kdykoliv po předchozí domluvě.

Mgr. Hana Váňová

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:15 – 13:15, V případě aktuální potřeby kdykoliv po předchozí domluvě.

Oblasti působení školních metodiků prevence

 • Zajistit propojenost poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP).
 • Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům.
 • Včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.
 • Poskytovat průběžnou a dlouhodobou péči žákům s neprospěchem. Vytvořit předpoklady pro jeho snižování.
 • Vytvořit příznivé klima pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností na škole.
 • Zajistit podmínky pro možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Poskytovat kariérového poradenství.
 • Vytvořit základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
 • Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit pro tyto programy metodické zázemí.
 • Školní strategie prevence 2019–2023 (PDF)
 • Preventivní program školy 2023–2024 (PDF)
 • Prevence rizikového chování směřujícího k chování přestupující zákon (PDF)

Školní speciální pedagog

Mgr. Marie Bohatá

Kontakty:

Mobil: 736 524 302
E-mail: poradna@zsmltu.cz

Konzultační hodiny:

 • sudý týden: středa, čtvrtek: 7:45–16:15
 • lichý týden: středa, čtvrtek: 7:45–16:15, pátek: 7:45–13:45

Na konzultaci se objednávejte předem.

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Odborná práce školního speciálního pedagoga se zaměřuje zejména na:

Depistážní činnost:

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
 • Zpracování výsledků depistáže.
 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku.

Diagnostickou činnost:

 • Realizace speciálně – pedagogických diagnostických činností.
 • Metodická pomoc pedagogům při realizaci a vyhodnocování jejich pedagogické diagnostiky.

Intervenční a poradenskou činnost:

 • Individuální a skupinová speciálně – pedagogická intervence se žáky.
 • Realizace informační a konzultační činnosti pro podporu školní úspěšnosti a prevenci výukových potíží.
 • Pomoc při tvorbě a realizaci plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů prožáky s SVP.
 • Poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům.
 • Poskytování metodické podpory a odborných informací z oblasti speciální pedagogiky směrem k pedagogickým pracovníkům školy. Pomoc při jejich aplikaci.
 • Vedení a metodická podpora asistentů pedagoga.
 • Komunikace a kooperace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi, zabývajícími se podporou žáků se SVP.

Nezbytnou součástí práce je dodržování etického kodexu.

Ke zřízení a financování pracovního místa školního speciálního pedagoga škola získala podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání („Šablony pro MŠ a ZŠ II“).