Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Zápis do 1. tříd pro ukrajinské občany

Kategorie: Škola

Zápis do 1. tříd pro ukrajinské občany, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR/ Зарахування до 1-х класів для громадян України, яким видана віза на проживання понад 90 днів з метою терпимості перебування на території ЧР

Termín zápisu: 1. 6. 2022, 14.00-16.00 h/ Термін реєстрації: 1. 6. 2022, 14.00-16.00 ч.

Místo konání zápisu: sborovna školy (hlavní vchod – zvonek ředitelna)/ Місце зарахування: початкова школа – хорова школа (головний вхід – дзвінок директора)

S sebou vezměte: vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (PDF)“, vízum / cestovní pas, doklad totožnosti dítěte, potvrzení o adrese pobytu/ З собою візьміть: заповнену «Заяву на вступ дитини до початкової освіти (PDF)», візу / закордонний паспорт, документ, що засвідчує особу дитини, довідку про адресу проживання

Kritéria přijetí/ Критерії прийому

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/23 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí./ Для виконання обов’язкової шкільної освіти у 2022/23 навчальному році ми приймемо всіх дітей, законні представники яких виконають законні умови прийому.

Věk zapisovaných dětí/ Вік зареєстрованих дітей

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/23 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2016./ До виконання обов’язкової шкільної освіти у 2022/23 навчальному році приймаються діти, народжені до 31. 8. 2016.

Rozhodnutí o přijetí/ Рішення про прийняття

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.zsmltu.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 6. 6. 2022./ Рішення про прийом на навчання буде оголошено шляхом опублікування списку кандидатів під присвоєним реєстраційним номером на офіційній дошці школи та на веб-сайті школи: www.zsmltu.cz. Список буде опублікований обома способами принаймні протягом 15 днів. Очікуваний термін публікації призначено на день: 6. 6. 2022 рік.

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí./ Реєстраційний номер призначається кожній дитині після подання заяви про усиновлення.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání v kanceláři školy./ Про усиновлення кожної дитини буде відповідно до ст. 67 КЗпП. Законом № 500/2004 Зб., Адміністративним кодексом складено письмове рішення, яке буде частиною акта дитини в школі. Прийнятим дітям рішення в письмовій формі не вручається, але законні представники можуть вимагати його видачі в офісі школи.