Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Informace k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2020/2021

Kategorie: Škola

Termíny pro podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení

 • pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
 • pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021

Uchazeč (přihlášku za nezletilého uchazeče podává jeho zákonný zástupce) může podat nejvýše 2 přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše 2 přihlášky pro ostatní obory vzdělání.

Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ (PDF)(XLSX)  

Přihláška ke vzdělávání – studiu do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou ve SŠ a v konzervatoři (PDF)(XLSX)

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 • Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:
  • 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
  • 2. termín: úterý 13. dubna 2021
 • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  • 1. termín: středa 14. dubna 2021
  • 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
  • 1. termín: středa 12. května 2021
  • 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021. Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021.

V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Užitečné informace lze nalézt v informačním systému ISA+

Pro lepší orientaci v oborech středních škol vydal krajský úřad informační brožuru OBOROVNÍK.

Průběžně aktualizované informace o studiu na SŠ najdete na portále KAM po devítce 2020-2021 (rady a informace pro období rozhodování i pro přípravu na přijímací zkoušky). Průvodcem procesem přijímacího řízení na SŠ můžete použít brožuru KAM po devítce 2020/2021

Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení

Obecné informace

Kde získám informace o přijímacích zkouškách, školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku?

Informace o školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku, lze získat na těchto školách. Další informace o přijímacím řízení lze získat na webech:

Kde získám informaci, že mnou vybraný obor vzdělání byl škole schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy?

Obory vzdělání schválené ministerstvem jednotlivým školám jsou uvedeny ve školském rejstříku.

Kdy a kde jsou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?

Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit (rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup) při vyhlášení přijímacího řízení. Pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a) školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Může škola vyhlásit první kolo přijímacího řízení, pokud jí byl ve školském rejstříku schválen obor vzdělání např. až v únoru?

Ano. V případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna.

Dotazy k přihlášce

Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?

Formulář přihlášky může poskytnout střední škola, popř. základní škola. V elektronické podobě si mohu přihlášku zdarma stáhnout na webu MŠMT

Je základní škola povinna zdarma vydat žákům 2 přihlášky?

Povinnost základní školy vydat žákům přihlášky nebyla stanovena.

Musí uchazeč odevzdat formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může použít i černobíle vytištěný formulář?

Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

Jak vyplnit přihlášku?

Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk).

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou se uvádějí dvě školy (nebo dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?

V uvedené kolonce se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky, která může být stanovena ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná podle § 60 odst. 2 školského zákona), jak je uvedeno i v poznámce 3b na přihlášce. Tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání povinné přijímací zkoušky z ČJ a M.

Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?

Do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje (jako dosud) jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. (např. se nepožaduje pro obor Gymnázium, ale předkládá se u oboru Gymnázium se sportovní přípravou).

Musí být přiložen lékařský posudek na samostatném tiskopisu, nebo stačí jeho zapsání v přihlášce?

Zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, přikládá se jako příloha přihlášky. Přitom když se uchazeč hlásí v rámci jedné přihlášky k přijetí ve dvou různých oborech vzdělání (např. Obchodní akademie a Zdravotnický asistent), může lékařský posudek (posudkový závěr) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, které zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů vzdělání. K přihlášce pro dotčený obor vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje způsobilost vzdělávat se (nemusí být vystaven znovu).

Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). Vyplňuje se obdobně s tím, že se na něm vyplňuje jen jedna škola, do níž se přihláška podává.

Co když bude uchazeč přijat na dvě školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?

Školský zákon ukládá uchazeči, aby na školu, kterou si vybere, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí předložil tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ přijmout uchazeče v odvolacím řízení, případně vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.

Budou se pořádat další kola přijímacího řízení?

Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Druhá a další kola budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu. Informaci o dalších kolech přijímacího řízení je povinen zveřejnit krajský úřad na základě podkladů od ředitelů škol. Tyto informace jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kdy mohu vzít zpět zápisový lístek?

Zápisový lístek může uchazeč vzít ze školy, na níž jej uplatnil, zpět, pokud je na druhou školu přijat na základě rozhodnutí o přijetí vydaném v odvolacím řízení. Dále má právo požadovat jeho vydání uchazeč, který jej uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky.

Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek? Kde bude informace, co obsahuje, k dispozici?

Zápisový lístek vydá žákům základní škola na základě § 60a odst. 2 školského zákona.