Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Organizace byla zřízena za účelem poskytování základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitel školy.

Složky organizace:

 • Úplná základní škola
 • Školní družina
 • Školní klub
 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Mládežnická 536, 541 02 Trutnov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

 • Škola: Po, St, Pá – 7:30 – 14:00, Út, Čt – 7:30 – 15:30 h
 • Školní družina: Po – Pá 11:00 – 11:30, 14:30 – 16:00 h
 • Školní klub: Po – Čt 8:00 – 15:30 h
 • Školní jídelna: Po – Pá – 7:00 – 14:00 h

4.4 Telefonní čísla

Kontakty

4.5 Čísla faxu

Škola nemá faxové telefonní číslo.

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.zsmltu.cz

4.7 Adresa e-podatelny

E-mail školy: mladeznicka@zsmltu.cz

Datová schránka: zmj4xpg

4.8 Další elektronické adresy

Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: Komerční banka  31625601/0100

6. IČ

IČO: 64201147

7. DIČ

DIČ: CZ64201147

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty v listinné, případně i elektronické podobě uložené v ředitelně školy:

 • Zřizovací listina
 • Zápis do školského rejstříku
 • Evidence dětí – spisy dětí, školní matrika, přehledy docházky
 • Školní vzdělávací program a třídní vzdělávací programy, popř. projekty, přehledy výchovné práce
 • Výroční zprávy o činnosti školy, hodnotící zprávy o činnosti školy
 • Plán pedagogických rad a provozních porad, záznamy z pedagogických rad a provozních porad
 • Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí
 • Dokumentace BOZP a PO
 • Personální dokumentace – spisy zaměstnanců, mzdová agenda, plán dovolených, pracovní náplně a doby
 • Účetní, hospodářská a majetková dokumentace
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a případných zjištěních při kontrolách
 • Soubor vnitřních předpisů a směrnic

Dokumenty v elektronické podobě zveřejněné na webu:

Všechny dokumenty zveřejněné na stránkách školy.

8.2 Rozpočet

Údaje jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

Podat žádost můžete:

 • Osobně v kanceláři školy
 • Telefonicky v kanceláři školy
 • Elektronicky: mladeznicka@zsmltu.cz
 • Datovou schránkou: zmj4xpg
 • Poštou na adresu: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Osobně v kanceláři školy
 • Telefonicky v kanceláři školy
 • Elektronicky: mladeznicka@zsmltu.cz
 • Datovou schránkou: zmj4xpg
 • Poštou na adresu: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podávat pouze písemně:

 • Osobním podáním v kanceláři školy
 • Datovou schránkou: zmj4xpg
 • Poštou na adresu: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

12. Formuláře

Sekce Žádosti a formuláře na stránce Dokumenty

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Pro řešení dalších životních situací využijte:

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony:

Nařízení vlády:

Vyhlášky:

Všechny tyto předpisy včetně těch, které v tomto stručném výčtu nejsou uvedeny jsou k nahlédnutí v kanceláři školy a také na internetu.

14.2 Vydané právní předpisy

Škola nevydala žádné své právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nebyl školou vydán.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Základní škola nemá uzavřenu žádnou licenční smlouvu.

16.2 Výhradní licence

Základní škola nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy