Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

Základní informace jídelny

 

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

telefon do jídelny  499859967

email:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vnitřní řád školní jídelny

 

Vyplývá ze:

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 463/2011Sb.

vyhlášky č. 84/2005 Sb. o závodním stravování, v platném znění

platných hygienických aj. předpisů k provozu stravovacího zařízení a výrobě potravin 

 

Školní jídelna Základní školy Mládežnická 536, Trutnov 4 zajišťuje stravování pro:

žáky školy

zaměstnance školy

studenty SPŠ a SOU

mimořádné stravování (akce)

cizí strávníky  

Ceny obědů                                       Neoprávněné obědy

7 – 10 let             28,-   Kč

je ve výši stravovací normy                      61,-

11 – 14 let             30,-   Kč

je ve výši stravovací normy                      63,-

15 a více let           31,-   Kč

je ve výši stravovací normy                      64,-

cizí strávníci          64,-   Kč  včetně DPH

zaměstnanci           30,-   Kč                     64,-

Cena žákovského oběda je stanovena podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha 2, ve znění vyhlášky 463/2011 Sb..

Obědy se vydávají od 10,45 do 14 hodin pro žáky ve škole, do nádob od 10,30 do 11,30 - výdej u tělocvičen, později není možné z provozních a hygienických důvodů. 

 

Přihlášení žáků

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři ŠJ

Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou dobu školní docházky

Přihlášení platí na dny školní docházky

První den obdrží strávník kartu s čárovým kódem (nebo čip), které používá k prokázání nároku na stravu.

Při ztrátě či likvidaci karty (čipu) je vydán nový čip za 120,- Kč

V době prázdnin, ředitelského volna atp. jsou obědy odhlášeny a dítě nemá nárok na zlevněné obědy (fin. norma) podle vyhlášky 107/2005 Sb., §4, odst. 2 v platném znění, pokud není dítě v družině či klubu rodiče mohou osobně nebo telefonicky přihlásit dítě na obědy za plnou cenu.

Kategorie žákovského oběda je stanovena dle věku dosaženém v daném školním roce (1.9. - 31.8.)

Přihlášení strávníků zaměstnanců

Zaměstnanci se přihlásí v kanceláři školní jídelny

Obdrží čip

Přihlášení platí na dny školního vyučování, o prázdninách a ředitelském dni si obědy zaměstnanci přihlašují individuálně

Nárok na oběd za sníženou cenu mají, pokud odpracují min. 3 hodiny/den

Přihlášení cizích strávníků

Osobně se strávník dostaví k pokladně školní jídelny

Zakoupí kartu nebo čip

Přihlašování  a odhlašování obědů si provádí každý strávník dle zájmu a potřeby sám

 

Odhlášení žáků

Odhlášení a výběr druhu obědů lze telefonicky, osobně do 13 hod. den předem, e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., internetem do 13 hodin pracovní den předem, pouze při náhlém onemocnění je možné oběd odhlásit do 7 hodin ráno na tel. 499 859 967 (na tomto čísle je i záznamník)

Odhlásit obědy lze i prostřednictvím internetu (pro tuto možnost je nutné se spojit s kanceláří ŠJ)

V případě nemoci si v první den nemoci mohou rodiče oběd vyzvednout za sníženou cenu (fin. norma).

V další dny nemoci si mohou rodiče obědy odebírat, ale za plnou cenu jako cizí strávníci

Při neodhlášení, neodebrání i odebrání oběda v době nemoci (od druhého dne nemoci) jsme povinni doúčtovat osobní, věcné náklady a DPH za přihlášené a neodebrané obědy (neoprávněně přihlášené obědy). Po kontrole přihlášených obědů podle přehledu absence, budou neoprávněně odebrané obědy odhlášeny za sníženou cenu a přihlášeny za cenu finanční normy,  zvýšené o věcné, osobní náklady, zisk + 15% DPH. 

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

Odhlášení zaměstnanců

Telefonicky nebo po internetu lze odhlásit oběd do 7 hodin toho dne

Pokud si zaměstnanec neodhlásí oběd a neodpracuje min. 3 hodiny, zaplatí oběd v plné ceně

Zaměstnanec je povinen si v době nemoci, studijního volna, prázdnin, služební cesty atp. odhlásit obědy za sníženou cenu. Pokud tak neučiní, zaplatí plnou cenu oběda.

Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada

Odhlášení obědů lze telefonicky, osobně do 13 hod. den předem,

e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., internetem do 13 hodin pracovní den předem, v případě onemocnění do 7 hodin ráno na telefonu 499 859 967

Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada

 Výběr stravy

výběr druhu jídla z denní nabídky se provádí nejpozději den předem do 13,00 h, a to jedním z následujících způsobů:

přes objednací box umístěný v prostorách školy (pavilon A, ve školní jídelně a pavilon B1 zde lze objednávat stravu jen čipem)

on-line přes internet (na www.zsmltu.cz) – nutné požádat vedoucí školní jídelny o přidělení přihlašovacích údajů (jméno a heslo),

 osobně u pokladny ve školní jídelně                                

výběr jídel přes objednací box a on-line je možný až na měsíc předem,

v případě objednání stavy on-line přes internet obdrží strávníci mailem přehled o provedené objednávce,

na požádání mohou zákonní zástupci žáků obdržet přehled o odebrání stravy jejich dítěte za uplynulé období,

po sdělení mailové adresy rodiči v kanceláři ŠJ je jim zasílána informační zpráva o pohybu na účtu strávníka.

Dietní stravování

Od 1. 5. 2017 připravíme bezlepkové obědy pro strávníky s nesnášenlivostí lepku, nikoliv pro alergiky na lepek. Při přihlášení strávníka je toto omezení nutné doložit potvrzením odborného lékaře, které přiložíte k odevzdávané přihlášce ke stravování ve školní jídelně.

Odhlášení dietního oběda je možné den předem do 13 hodin.

Bezlepkový oběd je na jídelním lístku napsán jako 4. druh jídla, je pevně dán bez možnosti dalšího výběru. Cena oběda je stanovena:

děti od 6 do 10 let 31,- Kč

11 až 14 let          33,- Kč

a 15 a více let       34,- Kč

dospělý                35,- Kč

cizí strávník         67,- Kč

 I takto připravovaný oběd musí být plnohodnotný a splňovat spotřební koš, proto bude obsahovat sledované komodity (maso, ryby, luštěniny, brambory, mléko, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, cukr a tuky) nutné pro plnění spotřebního koše. 

Platby za stravné - žáci

Stravu lze platit z účtu u kterékoliv banky nebo složenkou (č. účtu školy 31625601/0100, VS žáka je přidělen při zápisu do ŠJ a je neměnný po celou dobu docházky)

Při platbě z banky se stravné platí dopředu (15. na další měsíc)

Odhlášené obědy z předchozího měsíce jsou odečteny

Srážku provádí ŠJ hromadným příkazem, nelze tedy inkasovat jednotlivé platby (doinkasovávat nezaplacené stravné)

Při nezaplacení stravného tímto inkasem, bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení stravného.

Vyúčtování přeplatků se provádí průběžně celý školní rok.

Při platbě složenkou se stravné platí dopředu, obědy jsou přihlášeny až na základě výpisu České pošty.

Odhlášené obědy se projeví na složence na další měsíc.

Vyúčtování přeplatků se provádí až při ukončení stravování (9. třída, ukončení školní docházky)

Platby za stravné - zaměstnanci

Platba za obědy se provádí předem

Provádí se srážkou ze mzdy

Odhlášené obědy z min. měsíce jsou odečteny

Platby za stravné - cizí strávníci

Cizí strávníci si stravné hradí hotově, fakturou, z účtu

Hotově platící strávníci provedou úhradu ihned

Fakturou platící strávníci uhradí fakturu podle smlouvy

Z účtu platící strávníci platí dopředu k 15. na další měsíc hromadným inkasem.

Při nezaplacení je vyzván k úhradě, a pokud nezaplatí je vyloučen ze stravování.

Práva a povinnosti strávníků

 

Strávník (dítě, žák, pedagog, zaměstnanec školy, cizí strávník) má právo:

každý zaevidovaný strávník má právo na stravování v jídelně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze stravování vyloučen.

na kvalitní a vyváženou stravu.

 

Strávník (dítě, žák, pedagog, zaměstnanec školy, cizí strávník) má povinnost:

dodržovat vnitřní řád (žáci též školní řád) a příslušné instrukce zaměstnanců školní jídelny,

chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování,

řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížejícího pedagoga, vedoucí kuchařky

při čekání na jídlo zachovávat pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování, zamezovat plýtvání s potravinami, nepohazovat potraviny po jídelně či výdejně ani v okolí školy,

při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád,

strávníci musí umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně časného odchodu z jídelny,

jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

oznámit všechny změny neprodleně paní vedoucí (telefonní čísla, email, číslo účtu).

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

mají právo být informováni o jídelním lístku,

mají právo na informace o změnách (ceny obědů, omezení výdejní doby),

mají povinnost sdělit všechny změny důležité pro ŠJ (odhlášení ze stravování, změnu účtu pro placení obědů, změnu telefonního čísla či e-mailu).

 

Zacházení s majetkem školského zařízení

 

Dítě, žák má právo užívat zařízení školy, je přitom povinný řídit se pokyny pedagogických pracovníků a jiných oprávněných osob.

 

Nakládání s majetkem:

strávníci nepoškozují vybavení školní jídelny,

strávníci neničí příbory a nádobí - zakázáno je zejména ohýbání příborů,

je zakázáno vynášet příbory a nádobí,

po ukončení jídla strávník odevzdá všechno nádobí a příbory na určené místo.

 

Ostatní

 

Hmotnost porce odpovídá stanoveným normám, dle stanovených koeficientů.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Vždy je k hlavnímu jídlu podávána pitná voda.

JÍDELNÍ LÍSTEK MŮŽE BÝT Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ POZMĚNĚN.

 

Velikost a kvalita stravy je určena vnitřním předpisem, recepturami pro školní stravování a vlastními recepturami

Velikost porcí lze reklamovat u vedoucí školní jídelny a to v okamžiku, kdy byla porce převzata od výdejního pultu. Žáci mohou velikost porce reklamovat prostřednictvím dozorujícího pedagoga. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Kvalitu pokrmu lze reklamovat u vedoucí školní jídelny a to v okamžiku zjištění. Pokrm je určen k okamžité spotřebě.

Reklamaci je třeba provést osobně, žáci prostřednictvím dozorujícího pedagoga.

Strávníci jsou povinni se v jídelně chovat tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním. Opakované nevhodné a drzé chování může být důvodem k vyloučení ze stravování.

Strávníci jsou povinni nosit s sebou doklad o zaplacení (karta., čip), v případě zapomenutí tohoto dokladu bude oběd vydán jen na základě „zapomněnky“, kterou strávníci obdrží u pokladny ŠJ. Zapomněnka bude vydána jen v nejnutnějších případech.

Vstup do varny je upraven provozním řádem kuchyně a sanitačním řádem

Na zhotovení diety k jednotlivým zdravotním omezením není právní nárok, jídelna připravuje stravu při intoleranci lepku. Nabízíme možnost donesení vámi připravené dietní stravy v řádně označené nádobě a ohřátí v MW troubě.

Výdej do nádob je prováděn časově odděleně od výdeje obědů na talíř dětským strávníkům.

Cizí strávníci jsou povinni toto oddělení dodržovat a řídit se výdejní dobou. 

V Trutnově 1. 9. 2020

 

Dvořáková Lenka                                             Mgr. Géc Zdeněk

----------------------                                     ------------------------

Vedoucí ŠJ                                                        Ředitel školy