Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

 

VÝCHOVNÝ PORADCE: ing. Lidmila Kuříková

Konzultační hodiny: úterý od 7:00 do 7:50 a od 15:30 do 16:30, nebo kdykoli jindy po předchozí domluvě 

 
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ zahrnuje mj. tyto činnosti:
1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě  žáků.
2. Poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
3. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování  poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace  vzdělávacích opatření u těchto žáků.
4. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům.
5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu  žákům a jejich zákonným zástupcům.
 
Kariérové poradenství 
informační a poradenská činnost pro žáky a rodiče
• informace o vzdělávací nabídce regionu
• informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesích
• informace o harmonogramu přijímacího řízení a jeho podmínkách
• seznamování s informačními zdroji k volbě povolání (informační letáky, atlasy škol, internetové  adresy, …)
• oznamování termínů přehlídek středních škol, dnů otevřených dveří, …
koordinace aktivit školy související s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
metodická, poradenská a informační činnost pro třídní učitele a ostatní pedagogy
průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium se zřetelem na žáky se SVP a žáky nadané
spolupráce s partnery školy
• Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), Speciálně pedagogické centrum (SPC)
• středisko výchovné péče VARIANTA
• střední školy, učiliště
• Úřad práce
• zákonní zástupci žáků
• další odborníci
 
administrativní zabezpečení harmonogramu přijímacího řízení
• zpracování podkladů pro vyplnění přihlášek, popř. jejich kontrola
• evidence výsledků přijímacího řízení, zápis do matriky
• závěrečné hodnocení
 

Jak se snadněji učit

Každý se učí trochu jiným způsobem. Okolí na to ale často nebere ohled! Snaží se nás něco naučit, aniž by zohlednili naše individuální schopnosti.

Každému pomáhá něco jiného. On-line test: Určení studijního typu aneb Učím se očima nebo ušima? ti prozradí, co pomůže ke snazšímu učení právě tobě! Zapamatuješ si víc, snadněji a za kratší dobu. Dozvíš se, jaký styl učení je pro tebe nejvhodnější a jak ho použít.

Délka testu: 15 minut (56 otázek)

Více na: www.TestyTesty.cz

Základní informace k přijímacímu řízení ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2018/2019:

Předání přihlášek ke kontrole a potvrzení výchovnému poradci: do 15. 2. 2019

Podávání přihlášek: do 30. 11. 2018 (obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře); do 1. 3. 2019 (ostatní obory)

Přijímací zkoušky:  2. - 15. 1. 2019 (obory s talentovou zkouškou); 15. - 31. 1. 2019 (talentová zkouška v konzervatoři)

                               12. a 15. 4. 2019 (jednotné zkoušky čtyřleté obory vzdělání); 16. a 17. 4. 2019 (víceletá gymnázia)

                                náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: 13. a 14. 5. 2019

Zápisový lístek žáci devátých tříd obdrží proti podpisu s vysvědčením za 1. pololetí, uchazeči o víceletá gymnázia po přijetí.

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - Excel dokument ke stažení zde

Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - Excel dokument ke stažení zde

 
 Péče o integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
• vyhledávání žáků s podezřením na vývojové poruchy učení, chování
• zajišťování vyšetření v PPP
• vedení dokumentace
• zajišťování odborných materiálů, pomůcek, metodik
• spolupráce se zákonnými zástupci
• spolupráce s odbornými pracovníky
 
Důležité kontakty
 
• PPP  http://www.ppptrutnov.cz, 499 813 080
• SPC http://www.msspctu.cz, 731 582 421
• Středisko výchovné péče Varianta https://www.svpvarianta.cz, 491 521 519 731 389 631