Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

• K obecným cílům týmu ŠPP patří:
• § Zajistit propojenost poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských            zařízení (PPP, SPC, SVP).
• § Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.
• § Poskytování metodické podpory učitelům .
• § Včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.
• § Poskytování průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem. Vytvoření předpokladů pro jeho snižování.
• § Vytvoření příznivého klima pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností na škole.
• § Zajistit podmínky pro možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
• § Poskytování kariérového poradenství.
• § Vytvořit základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
• § Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit pro tyto programy metodické zázemí.

Školní strategie prevence 2014 – 2018
Preventivní program školy 2017 - 2018
Prevence rizikového chování směřujícího k chování přestupující zákon