Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

Obecná ustanovení


Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školního klubu tento vnitřní řád školního klubu.
Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školního klubu.

Poslání školního klubu
Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní klub tvoří ve dnech školního
vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní klub není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která jej odlišují od
školního vyučování. Hlavním posláním školního klubu je zabezpečení pestré činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činnost školního klubu je určena pro žáky prvního i druhého stupně základní školy, a to ze 4. – 9. tříd. Školní klub může vykonávat činnost pro
účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna a o prázdninách, a to včetně dětí z 1. – 3. tříd.

1. Provoz a vnitřní režim klubu
1.1. Přihlašování a odhlašování

1.1.1. Ve školním klubu je určen jako vedoucí zaměstnanec vedoucí klubu zájmové činnosti, který zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání
poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
1.1.2. O přijetí účastníka k činnosti školního klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Bez odevzdání vyplněné přihlášky se účastník nemůže
účastnit činnosti školního klubu.
1.1.3. Zákonný zástupce je povinen neprodleně nahlásit všechny změny údajů, které uvedl v přihlášce do školního klubu a nahlásit všechny
skutečnosti, které by měly vliv na činnost školního klubu (např. změna zdravotního stavu dítěte).
1.1.4. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem
na celý školní rok.
1.1.5. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné
nouzi.
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a
tuto skutečnost prokáže řediteli.
1.1.6. Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školního klubu.
1.1.7. Při opakovaném porušování řádu ŠK může být žák vyloučen ze školního klubu za podmínky, že byl zákonný zástupce v průběhu předcházejících
dvou měsíců minimálně dvakrát upozorněn na porušení řádu ŠK a náprava nenastala.
1.1.8. Žák může být vyloučen i za hrubé porušení Školního řádu, pokud ničí zařízení a vybavení klubu nebo za vážné kázeňské přestupky.
1.1.9. O vyloučení žáka ze ŠK rozhoduje ředitel školy.

1.2. Stanovení výše úplaty
1.2.1. V souladu s městskou vyhláškou činí poplatek za ŠK 50,- Kč měsíčně. Poplatek za školní rok se vybírá:
a) bezhotovostně – ve dvou splátkách: září – prosinec 200,- Kč a leden – červen 300,- Kč, a to 
nejpozději do 15. září a 15. ledna. Peníze poukažte
na číslo účtu školy: 31625601/0100. Jako variabilní symbol uveďte variabilní symbol žáka ( číslo, na které provádíte veškeré platby – n e obědy)
b) hotově - /pouze v mimořádných případech na základě písemné žádosti schválené ředitelem školy/ 50,- Kč na měsíc, přímo ve školním klubu
nejpozději do 5. dne v měsíci.
1.2.2. Při zapsání žáka do ŠK v průběhu školního roku uhradí rodiče adekvátní část poplatku, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po nástupu
žáka. Poplatek se vrací pouze v tom případě, kdy žák souvisle z vážných důvodů (nemoc apod.) nenavštěvuje ŠK po dobu delší než 28 dnů, a
to tak, že za každý úplný kalendářní měsíc absence se vrací částka ve výši 50,- Kč.
1.2.3. Zákonný zástupce má rovněž možnost žáka ze školního klubu v průběhu školního roku odhlásit, a to výhradně písemně. Vrácení školného
probíhá obdobně, jako u předchozího bodu (za každý následující úplný kalendářní měsíc se vrací částka 50,- Kč).
1.2.4. Žáci hradí poplatek bez ohledu na dobu strávenou ve školním klubu.

1.3. Organizace činnosti
1.3.1. Školní klub je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:00 h do začátku vyučování, během polední přestávky a po skončení vyučování do
17:00 h (v pátek do 16:00 h).
1.3.2. Školní klub je v provozu v případě dostatečného zájmu žáků i v době vedlejších prázdnin.
1.3.3. K evidenci docházky jsou využívány docházkové listy - žák zde zapíše jméno a časy příchodu a odchodu.
1.3.4. Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, a to zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových
činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
1.3.5. Podpisem přihlášky do školního klubu rodiče souhlasí se samostatnými příchody a odchody žáků. Děti do ŠK přicházejí v co nejkratším čase
po ukončení výuky. Pracovníci klubu nejsou odpovědni za čas, kdy žák do ŠK přichází a kdy odchází.
1.3.6. Žáci jsou povinni mít během pobytu ve ŠK na nohou přezůvky.
1.3.7. Ve školním klubu platí zákaz konzumace energetických a kolových nápojů, chipsů, křupek, ořechů, popcornu a dalších slaných a sladkých
pochutin. V místnosti s kobercem a u PC je zákaz konzumace veškerých nápojů a potravin.
1.3.8. Žáci přihlášení do ŠK mohou během polední přestávky využít jeho prostory pro relaxaci, odpočinek a přípravu na další vyučování.
1.3.9. Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o BOZ a PO (o BOZ jsou žáci poučeni i v průběhu školního roku vždy konkrétně před činnostmi,
které to vyžadují). Každé dítě, které se přihlásí do školního klubu v průběhu školního roku, bude poučeno dodatečně a o poučení bude
proveden zápis do třídní knihy.
1.3.10. Program ŠK je určen vždy na měsíc dopředu. Žáci jsou o něm informováni na nástěnce u šaten a přímo v klubu.
1.3.11. Programu ŠK je nutné přizpůsobit odchody a příchody žáků do ŠK. Kromě každodenních činností klubu jako je práce na PC, výtvarné činnosti,
odpočinek, relaxace, četba apod., mohou být do činností zařazeny různé výlety, výpravy, sportovní klání apod.. Náklady na dopravu a
vstupné si hradí žáci sami, nejsou hrazeny z poplatků za ŠK.
1.3.12. Vhodnost oblečení do ŠK a na činnosti s ním spojené volí žáci s rodiči na základě měsíčního programu a pokynů vychovatele. Pokud žák není
na činnost připraven, je z ní vyloučen.
1.3.13. Za poškození, popř. ztrátu cenných věcí, hraček, mobilních telefonů a tabletů, které nesouvisí přímo s činností v ŠK, a které si žáci do ŠK
přinesou, škola ani pracovníci klubu nenesou zodpovědnost.
1.3.14. V označené odpočinkové místnosti platí zákaz používání tabletů, mobilních telefonů, notebooků i dalších elektronických zařízení.

2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
2.1.1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají ze školního řádu. Pro chování ve školním klubu platí stejná pravidla jako ve
škole.
2.1.2. Žáci mají právo účastnit se akcí pořádaných školním klubem a podílet se na tvorbě týdenních plánů.
2.1.3. Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školního klubu a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
Prokazatelné poučení žáků provedou vychovatelé při jeho prvním pobytu ve školním klubu a provedou o tom písemný zápis.
2.1.4. Žák může být vyloučen ze školního klubu pro opakované porušování kázně a pořádku, pro ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí ŠK.
Tomuto rozhodnutí předchází upozornění rodičům (zákonným zástupcům) žáka.


Kontakt:

e-mail – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon do ŠK: 499 859 998     Kancelář ŠK: 499 859 056