Přihlásit se

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatovat si mě

 

 Vypracoval:        Mgr. Zdeněk Géc

Účinnost od:       1. září 2014

 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, a to zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování. Její činnost je v souladu se Školním vzdělávacím programem školy (příloha ŠVP pro ŠD).

Je určena pro žáky prvního stupně základní školy. V případě velkého zájmu se přednostně do školní družiny přijímají žáci 1. – 3. tříd, a to maximálně do výše povolené kapacity. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci nezařazení do ŠD, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do ŠD stanovený pro oddělení nebo skupinu. Družina může vykonávat činnost pro žáky, nebo žáky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.

            Škola si vyhrazuje právo stanovit i další kritéria, pokud to bude z kapacitních důvodů nutné. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školní družiny
  • Přihlašování a odhlašování
   • Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
   • Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě řádně vyplněné písemné přihlášky, jejíž součástí je sdělení rodičů (zákonných zástupců) o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD. Odchody se vyplňují na každý den zvlášť.
  • Poplatek za ŠD
   • Měsíční poplatek za ŠD činí 200 Kč. Hradí se ve dvou splátkách: v září 800 Kč (září až prosinec), v lednu 1 200 Kč (leden až červen), a to převodem z účtu. V případě dodatečného přihlášení žáka do ŠD se hradí adekvátní část poplatku.
   • Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
 1. žák nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 2. žákovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 3. žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.
  • Poplatek se vrací pouze v tom případě, kdy žák souvisle, a to ze závažných důvodů, nenavštěvuje ŠD po dobu delší než 28 kalendářních dnů (za každý úplný kalendářní měsíc absence se vrací částka 200 Kč).
  • Zákonný zástupce má možnost žáka ze ŠD v průběhu školního roku odhlásit, a to výhradně písemně. Vrácení školného probíhá obdobně, jako u předchozího bodu (za každý následující úplný kalendářní měsíc se vrací částka 200 Kč).
  • Nezaplacení úplaty může být důvodem k vyloučení dítěte ze ŠD.
 • Organizace činnosti
  • Hlavní činnost ve ŠD probíhá v odděleních.
  • Oddělení jsou naplňována nejvýše do počtu 30 žáků.
  • ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování od 6.00 h do začátku vyučování, po jeho skončení do 17.00 h, v pátek do 16.00 h. Příchod žáků do ranní ŠD je možný do 7.20 h.
  • O vedlejších prázdninách je provoz ŠD upraven podle zájmu dětí, který zákonný zástupce písemně potvrdí. V případě, že bude přihlášeno minimálně 15 dětí, bude pro ně v provozu školní klub Chobotnice nebo oddělení ŠD.
  • V době děleného vyučování (polovina žáků třídy má výuku a druhá ne) mohou do školní družiny také žáci, kteří výuku nemají a nejsou do ní přihlášeni.
  • Z ranní družiny chodí žáci do třídy sami. V době půleného vyučování a po jeho skončení si žáky před učebnou přebírá vychovatelka.
  • Vedoucí zájmových útvarů, pracující v budově školy, si žáky na kroužek vyzvedávají před šatnami. Po skončení kroužku přivedou žáky, kteří mají na přihlášce uvedeno, že se po kroužku do družiny vracejí. Ostatní žáci si berou věci na kroužek s sebou a odcházejí sami.
  • Žáci odcházejí domů nebo do jiných zájmových útvarů mimo budovu školy podle stanoveného rozvrhu odchodů uvedeného v přihlášce, a to do 13.00 h nebo od 14.30 h. V době od 13.00 h do 14.30 h probíhá ve ŠD plánovaná činnost, která neumožňuje průběžné uvolňování žáků (vycházky, sportovní aktivity, odborné činnosti apod.).
  • Požadují-li rodiče, aby dítě odešlo ze ŠD samostatně, popř. v jinou dobu než je uvedeno v přihlášce, musí mít dítě písemný souhlas rodičů, který obsahuje celé jméno dítěte, čas mimořádného odchodu, datum a podpis rodičů.
  • Lístečky od rodičů se změnou odchodu ze ŠD vychovatelka ukládá po dobu 1 měsíce.
  • Na základě telefonické výzvy nejsou děti ze ŠD uvolňovány.
  • Žáky, kteří jsou v ŠD déle než do 14.30 h, vybaví rodiče svačinou a dostatečným množstvím nápojů.
  • Při nevyzvednutí žáka do 17.00 h (v pátek do 16.00) předá vychovatelka dítě Policii ČR, pokud se jí nepodaří navázat kontakt s rodiči, popř. další určenou osobou uvedenou na přihlášce.
  • Vyzvedávání žáků ze ŠD – Rodiče, nebo jimi pověřená jiná osoba přes komunikátor oznámí, kterého žáka vyzvedává. Rodiče čekají na žáka před šatnami, v prostoru k tomu určeném. Pouze rodičům žáků 1. tříd je umožněno v prvním školním měsíci vyzvedávat žáky přímo v oddělení.

 

 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
  • Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají ze školního řádu. Pro chování ve ŠD platí stejná pravidla jako ve škole.
  • Žáci mají právo účastnit se akcí pořádaných školní družinou a podílet se na tvorbě týdenních plánů.
  • Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠD a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Prokazatelné poučení žáků provedou vychovatelky v první hodině školního roku. Dodatečně poučí žáky, kteří při první hodině chyběli a provedou o tom písemný zápis.
  • Žák může být vyloučen ze školní družiny pro opakované porušování kázně a pořádku, pro ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí ŠD. Tomuto rozhodnutí předchází upozornění rodičům (zákonným zástupcům) žáka.