ZŠ Mládežnická

Výchovný poradce

VÝCHOVNÝM PORADCEM na naší škole je ing. Lidmila Kuříková. Konzultačních hodin můžete využít 
v úterý od 13:30 do 14:30, lze se však domluvit i na jiném termínu.
 
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ zahrnuje mj. tyto činnosti:
1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě  žáků.
2. Poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).
3. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování  poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace  vzdělávacích opatření u těchto žáků.
4. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům.
5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu  žákům a jejich zákonným zástupcům.
 
Kariérové poradenství 
 
informační a poradenská činnost pro žáky a rodiče
 informace o vzdělávací nabídce regionu
 informace o oborech vzdělávání a profesích, o náplni práce v jednotlivých profesích
 informace o harmonogramu přijímacího řízení a jeho podmínkách
 seznamování s informačními zdroji k volbě povolání (informační letáky, atlasy škol, internetové  adresy, …)
 oznamování termínů přehlídek středních škol, dnů otevřených dveří, …
 
koordinace aktivit školy související s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
 
metodická, poradenská a informační činnost pro třídní učitele a ostatní pedagogy
 
průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium se zřetelem na žáky se SVP a žáky nadané
 
spolupráce s partnery školy
 Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), Speciálně pedagogické centrum (SPC)
 středisko výchovné péče VARIANTA
 střední školy, učiliště
 Úřad práce
 zákonní zástupci žáků
 další odborníci
 
administrativní zabezpečení harmonogramu přijímacího řízení
 zpracování podkladů pro vyplnění přihlášek, popř. jejich kontrola
 evidence výsledků přijímacího řízení, zápis do matriky
 závěrečné hodnocení
 
 

Jak se snadněji učit

Každý se učí trochu jiným způsobem. Okolí na to ale často nebere ohled! Snaží se nás něco naučit, aniž by zohlednili naše individuální schopnosti.

 

Každému pomáhá něco jiného. On-line test: Určení studijního typu aneb Učím se očima nebo ušima? ti prozradí, co pomůže ke snazšímu učení právě tobě! Zapamatuješ si víc, snadněji a za kratší dobu. Dozvíš se, jaký styl učení je pro tebe nejvhodnější a jak ho použít.

Délka testu: 15 minut (56 otázek)

Více na: www.TestyTesty.cz

  
 
Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol (vybraná ustanovení ze školského zákona)
 
 
 
Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - ke stažení zde

Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - ke stažení zde

 
 Péče o integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 vyhledávání žáků s podezřením na vývojové poruchy učení, chování
 zajišťování vyšetření v PPP
 vedení dokumentace
 zajišťování odborných materiálů, pomůcek, metodik
 spolupráce se zákonnými zástupci
 spolupráce s odbornými pracovníky
 
Důležité kontakty
 
 PPP Trutnov www.ppptrutnov.cz info@ppptrutnov.cz  499 813 080 
 
 SPC Trutnov www.msspctu.cz spc.tu@centrum.cz 499 941 054
 
 Středisko výchovné péče Varianta Trutnov www.ddu-hk.cz svp.varianta@seznam.cz
 491 521 519 731 389 631
 
 
 
 
  

 

 

Design by Visualcreative.cz